Nye regler for fastsættelsen af kursen på unoterede aktier og anparter

Ligningsrådet har på sit møde den 21. marts 2000 indført en ny hjælperegel for, hvordan værdi af unoterede aktier og anparter fastsættes ved overdragelse mellem interesseforbundne parter.

Reglen går kort ud på, at aktiernes værdi opgøres som summen af de enkelte aktivposter minus gældsposter tillagt værdien af goodwill opgjort efter de nye regler

Udgangspunktet er fortsat handelsværdien.

Hvis handelsværdien ikke kendes anvendes hjælpereglen.

Vi henviser til vores SkatteFacit nr. 30, hvor vi ved en fejl skrev, at reglen fandt anvendelse fra og med den 1. april 2000.

Reglen finder anvendelse fra den 14. april 2000.

Der er udarbejdet en rapport, der nærmere redegør for de nye regler.

1. Hjælpereglen

Udgangspunktet er en opgørelse af selskabets indre værdi ifølge det senest aflagte årsregnskab korrigeret på følgende måde:

  • Fast ejendom: den regnskabsmæssige post erstattes af den senest kendte offentlige ejendomsvurdering med tillæg af eventuelle ombygningsudgifter, der ikke er indeholdt i ejendomsvurderingen. Udenlandske ejendomme medtages dog til den bogførte værdi.
  • Beholdninger af unoterede aktier/anparter i associerede selskaber og i tilknyttede virksomheder medtages til værdien opgjort efter denne hjælperegel, når handelsværdien i øvrigt er ukendt.
  • Goodwill skal medtages til handelsværdien, eller hvis denne ikke kendes, og der ikke i øvrigt er holdepunkter for værdiansættelse, anvendes den vejledende beregningsregel.
  • Tilsvarende med andre immaterielle aktiver end goodwill.
  • Beregnet udskudt skat (netto) medtages og reguleres under hensyntagen til ovennævnte korrektioner. Negativ udskudt skat kan medtages, dog kun til en værdi under pari.

Andre forhold

  • En eventuel bogført værdi af egne aktier medtages ikke i beregningen af den indre værdi, og ved beregningen af kursen reduceres den nominelle aktiekapital med den andel, som de egne aktier repræsenterer.

2. Fravigelse af hjælpereglen

Det resultat, der følger af hjælpereglen, vil kunne fraviges i sin helhed og for så vidt angår enkeltposter, når det må anses for relevant og væsentligt for at finde et egnet udtryk for værdien af de overdragne aktier.

Der nævnes i rapporten følgende vejledende forhold, der kan tale for en fravigelse:

  • Forhold, der vedrører perioden fra det senest aflagte årsregnskab og til overdragelsestidspunktet, når afvigelsen er væsentlig.
  • Hvis udenlandske ejendomme er optaget til urealistiske værdier.
  • Hvis børsnoterede aktier og obligationer er bogført til anskaffelsessummen.
  • Beholdninger af unoterede aktier i andre selskaber er medtaget til anskaffelsesprisen.

Det fremgår af styrelsens pressemeddelelse af 23. marts 2000, at hjælpereglen ikke gælder for overdragelser mellem kredsen af gaveafgiftspligtige.

Reglen finder anvendelse fra og med den 14. april 2000.