Værdiansættelse af fast ejendom ved overdragelse mellem interesseforbundne parter

Ligningsrådet har udsendt nyt cirkulære om værdiansættelse af fast ejendom mellem interesseforbundne parter, herunder overdragelse mellem hovedaktionær og selskab.

Cirkulæret finder ikke anvendelse på overdragelser mellem kredsen af gaveafgiftspligtige - det vil sige ægtefæller, forældre, børn og børnebørn med flere.

Den hidtidige praksis vedrørende 15%-reglen er ændret med virkning for aftaler om overdragelse indgået den 1. april 2000 eller senere.

Bemærk, at det hidtil ikke har været muligt at overdrage mellem interesseforbundne parter - uden for kredsen af gaveafgiftspligtige - til ejendomsvurderingen +/-15 %, hvis denne værdi afveg væsentligt fra handelsværdien.

De nye anvisninger indebærer følgende:

Armslængde-vilkår

Ejendommen skal overdrages til en pris, der svarer til, hvad en uafhængig tredjemand ville have betalt på det tidspunkt, hvor bindende aftale er indgået.

Den offentlige ejendomsvurdering

Ved ligningsmyndighedernes vurdering af, om en overdragelse er sket på armslængde-vilkår, vil den senest offentlige ejendomsvurdering som udgangspunkt kunne anses for udtryk for ejendommens handelsværdi.

Bemærk, at ejeren efter vurderingslovens § 4 til enhver tid kan begære en omvurdering.

Tilfælde hvor den offentlige ejendomsvurdering ikke kan finde anvendelse

Hvis den offentlige ejendomsvurdering ikke er et retvisende udtryk for ejendommens handelsværdi på tidspunktet for aftalens indgåelse, er hverken parterne eller ligningsmyndighederne bundet af vurderingen.

Det vil være tilfældet, hvis ejendomsvurderingen må antages at være fejlbehæftet på tidspunktet for vurderingen, f.eks. på grund af ombygning eller modernisering af ejendommen.

Ligningsmyndighederne kan anmode den tilsynsførende told- og skatteregion om at udtale sig om handelsprisen på tidspunktet for aftalens indgåelse. Ligeledes kan skatteyderen henvende sig til den kommunale ligningsmyndighed om en udtalelse. Ligningsmyndighederne anmoder herefter told- og skatteregionen om en udtalelse om handelsprisen på tidspunktet for aftalens indgåelse.

Ifølge Told- og Skattestyrelsen kan skatteyderen også anvende denne mulighed, og skatteyderen har en ret til at få en udtalelse før aftalens indgåelse.

Skatteyderen kan også anmode om en bindende forhåndsbesked efter de sædvanlige regler, men idet der i forvejen er mulighed for at få enten en § 4 vurdering eller en udtalelse, vil der formentlig kun sjældent være behov for en bindende forhåndsbesked.

Kilde: TS-cirkulære 2000-05