Nye regler for beregning af goodwill og værdi af unoterede aktier og anparter

Ligningsrådet har på sit møde den 21. marts 2000 vedtaget nye vejledende regler for, hvordan værdi af goodwill og unoterede aktier fastsættes ved overdragelse mellem interesseforbundne parter.

Hovedprincipperne i de nye regler:

Goodwill

Goodwill-beregningen tager fremover hensyn til forventet levetid og tager udgangspunkt i årsregnskabsopgjorte værdier

Reglerne finder anvendelse på afgørelser, der træffes fra og med 14. april 2000.

Unoterede aktier og anparter

Der er indført en hjælperegel, der kort går ud på, at aktiernes værdi opgøres som summen af de enkelte aktivposter minus gældsposter tillagt værdien af goodwill opgjort efter de nye regler

Aktiver - passiver + goodwill

Reglerne finder anvendelse fra og med den 14. april 2000.

Generelt

Formålet med de nye regler er at finde frem til mere realistiske værdian­sættelser. Samtidig er der sket en forenkling af de nye regler i forhold til tidligere regler.

Man har også imødegået den kritik, der er fremsat af forskellige branche­organisationer, der i visse tilfælde har oplevet, at værdien af goodwill var sat for højt.

Vi vil vende tilbage med en mere detaljeret redegørelse for de nye regler i starten af næste uge, idet vi fra det tidspunkt vil få nærmere oplysninger fra Ligningsrådet.

I redegørelsen vil vi også fremkomme med konkrete beregningseksempler, der belyser de nye regler.