Nye regler for pendlere over Øresund

En ny skatteaftale gør livet lidt lettere for grænsegængerne i Øresundsregionen.

Aftalen har følgende hovedindhold:

  1. Begge lande indfører fradrag for grænsegængers pensionsindbetalinger til institutter i bopælslandet. Tilflyttere fra det andet land får ligeledes fradrag for pensionsindbetalinger til institutter i fraflytningslandet.
  2. Begge lande forpligter sig gensidigt til at give fradrag for broafgiften på Øresund. Fradraget beregnes med udgangspunkt i prisen for billigste periodeabonnement for henholdsvis bil og tog.
  3. Det sikres, at beskatningsretten til hele lønindkomsten tilkommer arbejdsgiverlandet, selvom visse dele af arbejdet udføres som eksempelvis hjemmearbejde eller tjenesterejser.
  4. Overgangsordningen for grænsegængere fra før 1997, som er bosat i Danmark, ophæves. Herefter beskattes de efter de almindelige principper i Sverige.
  5. Begge lande udveksler den gennemsnitlige kommuneskat opkrævet fra grænsegængerne.
  6. Ophævelse af svensk SINK-beskatning

 

1. Fradrag for pensionsindbetalinger til institutter i bopælslandet

Danmark anerkender som udgangspunkt ikke pensions- og forsikrings­ordninger oprettet i udlandet.

Fremover vil Sverige og Danmark anerkende hinandens pensionsordninger med den konsekvens, at grænsegængere vil kunne vælge, om de vil fortsætte indbetalingerne på en pensionsordning i bopælslandet eller på en ny ordning i arbejdslandet.

2. Fradrag for rejser over Øresundsbroen

Der er indgået en aftale, der forpligter de to lande til at give fradrag for broafgiften på Øresund. Fradraget vil blive fastsat efter samme principper som fradraget for passage over Storebælt.

3. Grænsegængere med hjemmearbejde

Som hovedregel beskattes grænsegængere af hele lønindkomsten i arbejdslandet, og bopælslandet undlader at beskatte lønindkomsten.

En grænsegænger, der bor i Sverige og normalt arbejder i Danmark, men

  • som arbejder enkelte dage fra en hjemmearbejdsplads i Sverige, eller
  • som udsendes på tjenesterejser eller har andet arbejde af lejlighedsvis karakter i Sverige eller i tredjelande.

skal kun beskattes i Danmark af den del af arbejdet, der udføres i Danmark, mens Sverige (bopælslandet) har beskatningsretten til arbejde, der udføres udenfor Danmark.

For grænsegængere bosiddende i Sverige kan opdelingen af indkomsten mellem Sverige og Danmark skattemæssigt være en fordel sammenlignet med, at hele lønnen beskattes i ét land.

For at lette det administrative besvær for arbejdsgivere, grænsegængere og skattemyndigheder, er det nu aftalt, at der ikke skiftes beskatningsland ved hjemmearbejde, tjenesterejser m.v. Der sker hermed ikke længere en opsplitning af indkomsten.

Det er en betingelse, at mindst halvdelen af arbejdstiden i løbet af en sammenhængende periode på 3 måneder vedrører arbejde udført i arbejdslandet.

Den Sociale Sikringsstyrelse og Riksförsäkringsverket indgik i december 2001 en aftale om, at bidragsydere efter forudgående ansøgning kan omfattes af arbejdsgiverlandets regler og dermed være bidragspligtig i dette land, selvom der udføres hjemmearbejde eller tjenesterejser i bopælslandet, når den væsentligste del af arbejdet udføres i arbejdsgiverlandet.

4. Gamle grænsegængere

Før 1997 havde bopælslandet beskatningsret til indkomsten, uanset hvor arbejdet blev udført. Disse regler ophæves for så vidt angår personer bosat i Danmark.

Da antallet af grænsegængere, som er omfattet af overgangsordningen, formentlig er begrænset, er ændringen efter vores opfattelse uden praktisk betydning.

5. Fordeling af skatteprovenuet

Der indføres en udligningsordning mellem landene, hvorefter der bliver udvekslet et beløb svarende til den gennemsnitlige kommuneskat. Det betyder, at et beløb svarende til ca. 32% af den skat, som en person bosat i Sverige betaler ved arbejde i Danmark, sendes til Sverige. Årsagen til provenu-udvekslingen er, at hovedparten af pendlerne over Øresund er bosat i Sverige og trækker på de svenske sociale ydelser, samtidig med at de betaler skat i Danmark. Reglen har ingen økonomisk betydning for grænsegængerne.

6. Ophævelse af svensk SINK-beskatning

I Sverige findes særlige regler (SINK) for begrænset skattepligtige, herunder grænsegængere bosiddende i Danmark med arbejde i Sverige. Grænsegængere, som er omfattet af SINK-beskatningen, beskattes med en proportional skattesats på 25%. Det er ikke muligt at foretage fradrag ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst.

I henhold til det endnu ikke fremsatte lovforslag vil grænsegængere bosiddende i Danmark blive beskattet efter de almindelige svenske skatteregler i stedet for efter den nuværende SINK- beskatning.

Overgangen til de almindelige svenske skatteregler kan afhængig af den enkeltes privatøkonomiske forhold få ikke uvæsentlige økonomiske konsekvenser for grænsegængere bosat i Danmark.

For grænsegængere bosiddende i Danmark vil fradrag for indskud på danske arbejdsgiveradministrerede pensionsordninger i Sverige først blive aktuelt, når lovforslaget om ophævelse af den særlige svenske SINK-skat for begrænset skattepligtige bliver vedtaget, jf. nedenfor.

I Sverige vil fradragsretten for befordring af Øresundsforbindelsen først blive aktuel, når den ovenfor nævnte SINK-beskatning bliver afskaffet for grænsegængere.

Ikrafttræden

Bestemmelserne om fradrag for pensionsindskud og udgifter til broafgiften samt provenu-udviklingen skal finde anvendelse fra og med 1. januar 2004.

Hvis aftalen ikke ratificeres i begge lande senest den 10. december 2003, vil de øvrige dele af aftalen, det vil sige reglerne om hjemmearbejde mv. samt ophævelse af overgangsordningen for gamle grænsegængere bosat i Danmark, først få virkning fra og med 1. januar 2005. Dette skyldes, at aftalen kan være skærpende for enkelte skatteydere, hvorfor disse elementer ikke kan indføres med tilbagevirkende kraft.

Vores vurdering

Det er selvfølgelig positivt, at der nu tages skridt til en forenkling af reglerne om beskatning af pendlerne. Det er positivt, at en dansk arbejdsgiver ikke længere er tvunget til at opdele lønnen i løn erhvervet ved arbejde i Sverige og løn erhvervet ved arbejde i Danmark.

For de skatteydere, der allerede nu bor i Sverige og arbejder i Danmark, kan aftalen i visse tilfælde betyde en merudgift på flere tusinde kroner om måneden. Det er dem, der delvist har arbejdet hjemmefra for den danske arbejdsgiver, der har nydt godt af reglerne om dobbelt bundfradrag. Det har medført, at de er sluppet for topskatten både i Danmark og i Sverige. Samtidig har de sparet AM-bidraget af en del af lønnen.