overdragelse af fast ejendom mellem nærtstående. 

SkatteInform har kritiseret Skattestyrelsens afgørelser, da vi ikke har været enige i Skattestyrelsens retsgrundlag for de forkerte afgørelser. SkatteInform har endvidere konstateret, at Skattemyndighederne har bragt borgernes retssikkerhed i fare, da de har truffet afgørelser i strid med gældende lovgivning og praksis.

Sagerne gælder overdragelser af fast ejendom imellem næststående og i forbindelse med generationsskifte.

 

" />

Højesteret har underkendt Skattestyrelsen i sagerne om brug af +/- 15%-reglen ved overdragelse mellem nærtstående

SkatteInform har tidligere redegjort for Skattestyrelsens holdning om brugen af +/-15 % reglen ved overdragelse af fast ejendom mellem nærtstående. 

SkatteInform har kritiseret Skattestyrelsens afgørelser, da vi ikke har været enige i Skattestyrelsens retsgrundlag for de forkerte afgørelser. SkatteInform har endvidere konstateret, at Skattemyndighederne har bragt borgernes retssikkerhed i fare, da de har truffet afgørelser i strid med gældende lovgivning og praksis.

Sagerne gælder overdragelser af fast ejendom imellem næststående og i forbindelse med generationsskifte.

 

Dato 04/05 2021

 

Særlige omstændigheder

Højesteret har den 26/4-2021 underkendt Skattestyrelsen i spørgsmålet om overdragelse af fast ejendom til den offentlige vurdering +/-15 % og begrundet afgørelsen med at det er det offentlige, der er nærmest til at bære risikoen, hvis den offentlige ejendomsvurdering er for lav. Dette gælder også, hvor de offentlige ejendomsvurderinger ikke har været ajourført i en længere periode.

Skattemyndighederne har i rigtig mange sager mod skatteyderne truffet afgørelse om, at der er tale om «særlige omstændigheder» i sager, hvor den offentlige vurdering afviger væsentligt fra handelsværdien. Dette gælder i såvel sager, hvor der overdrages i levende live og ved skifte af dødboer.

Værdiansættelsescirkulæret skal følges

Højesteret har i 2016 bestemt, at værdiansættelsescirkulæret skal følges medmindre, at der foreligger særlige omstændigheder. Nu har Højesteret yderligere bestemt, at det forhold - at eventuelle andre sagkyndige vurderinger udtrykker en handelsværdi, der som følge af generelle prisstigninger må antages at være steget i værdi i forhold til de offentlige vurderinger - ikke i sig selv kan medføre særlige omstændigheder.

Skattemyndighederne har således bevisbyrden for, at der som følge af andre forhold vedrørende den konkrete ejendom kan være tale om særlige omstændigheder.

Vi forventer nu, at Skattestyrelsen vil give skatteyderne ret til genoptagelse i de sager, hvor Skattestyrelsen har underkendt værdiansættelsen.

Der er reelt tale om mange sager og om store beløb, som Skattemyndighederne nu skal tilbagebetale til borgerne.

 

Skatteydernes retssikkerhed i fare

Det er fortsat vores opfattelse, at det er i strid med lighedsgrundsætningen, at Skattemyndighederne enerådigt kan anke sager hele vejen igennem retssystemet og i hele perioden – ofte flere år - underkende et utal af skatteyderes skatteansættelser, som oprindeligt har været korrekte. Spørgsmålet om rækkevidden af «særlige omstændigheder» har verseret tilbage til 2014.

Dette bør der politisk gøres noget ved.

Kontakt SkatteInform

Vi giver kvalificerede svar på dine skattespørgsmål. Hvis du har brug for yderligere rådgivning vedrørende overdragelse af fast ejendom og den seneste retspraksis, står vi gerne til rådighed mod honorar efter nærmere aftale.

 

Ring til os på telefon 33 32 10 10

Send en e-mail på info@skatteinform.dk

eller besøg os på www.skatteinform.dk