Aktuel Skat 5 2012

Beskatning af ulovlige aktionærlån

Lovforslaget om beskatning af ulovligt aktionærlån m.v. blev vedtaget af Folketinget den 13. september 2012, som en del af regeringens skatteforlig med Venstre og Konservative. De nye regler har virkning for lån, der påtages fra og med den 14. august 2012.

1. Formål med loven

Formålet med det vedtagne lovforslag er at fjerne den skattemæssige motivation for at personer optager skattefrie ulovlige aktionærlån, der oftest anvendes til finansiering af privatforbrug, og hvor det reelt ikke har været hensigten at tilbagebetale lånet.

Reglerne gælder både for danske og udenlandske aktionærer, dog kun fysiske personer.

2. Beskatning af ulovlige aktionærlån

2.1 Aktionærlån

Aktionærlån er ulovlige i henhold til Selskabsloven § 210, som siger " Et kapitalselskab må ikke direkte eller indirekte stille midler til rådighed, yde lån eller stille sikkerhed for kapitalejere eller ledelsen i selskabet".

Skatteretligt er det derimod ikke forbudt at låne penge i selskabet. Lovlige udlån fra selskab til eksempelvis en hovedaktionær skal ske på markedsvilkår, hvilket betyder, at lånet skal forrentes med en rente svarende til markedsrenten.

Ulovlige aktionærlån derimod skal forrentes med (nationalbankens udlånsrente + lovbestemt tillæg iht. renteloven § 5 stk. 1 + Tillæg iht. selskabsloven § 215) p.t. 0,45 + 7 + 2 = 9,45 %.

2.2 Hvad er et ulovligt aktionærlån

Som hovedregel er der tre muligheder at få penge ud af et selskab på, nemlig som løn, udbytte eller ved direkte at overføre penge til ens egen konto.

Hvis man ikke har et tilgodehavende i selskabet, anses det at overføre penge til egen konto eller lade selskabet betale private regninger som ulovligt.

Dette betyder, at det ikke er ulovligt aktionærlån hvis betalingsforpligtelsen opstår ved udlæg for selskabet eller lignende hævninger fortaget inden for normal forretningspraksis.

2.3 Beskatning

De ulovlige aktionærlån bliver efter de nye regler sidestillet med løn eller udbytte, og skattelovgivningens almindelige regler om hævninger uden tilbagebetalingsfrist skal derfor anvendes.

Dette betyder i praksis at beskatningen, der før var 0 %, bliver som løn med en skatteprocent optil 56,5 % i marginalskat og mellem 27 og 42 % for udbytte.

Endvidere skal de ulovlige aktionærlån beskattes på tidspunktet for optagelse af lånet for, at der derved ikke kan opnås en skattemæssig fordel ved at omdøbe sådanne hævninger, der reelt er løn og udbytte, til lån.

Bortfalden gæld skal efter de nye regler beskattes som gevinst på gæld, og dette også i tilfælde hvor fordringen er blevet værdiløs for kreditor.

Gældsbreve skal beskattes ved udstedelsen, og bliver derfor ikke beskattet som gevinst på gæld, hvis denne gæld bortfalder.

Hvis et aktionærlån eller ledelseslån beskattes som løn eller udbytte, vil der skattemæssigt ikke foreligge et lån. Eventuelle renter betalt på lånet, er således ikke fradragsberettigede, men renteindtægten skal beskattes som tilskud i selskabet.

Selskabsretligt er der dog stadig tale om et lån som skal tilbagebetales til selskabet. Ved tilbagebetalingen ophæves beskatningen på udbetalingstidspunktet ikke. Aktionæren bliver således dobbeltbeskattet af lånet, hvis provenuet senere udloddes efter de nu gældende regler.

3. Ikrafttræden

Loven har virkning fra og med den 14. august 2012 og frem. Eksisterende lån optaget før 14. august 2012 og som ikke er tilbagebetalt, er ikke omfattet af de nye regler og skal derfor forsat behandles som lån.

4. SkatteInforms kommentarer

Der kan meget let opstå situationer, hvor et ulovligt aktionærlån medfører kapitaltab i selskabet eller at reglerne for udlodning af udbytte i henhold til selskabslovgivningen samtidig overtrædes.

Sker dette skal hovedaktionæren beskattes af udbetalingen som løn eller udbytte, og beskatningen ophæves ikke ved tilbagebetaling af lånet til selskabet.

Derudover skal aktionæren være opmærksom på, at der skal ske indberetning af løn eller udbytte og at der skal tilbageholdes A-skat eller udbytteskat ved udbetaling af ulovlige aktionærlån. Indberettes disse oplysninger ikke, kan der blive tale om minimum bødestraf efter Skattekontrollovens § 14.

Lovgrundlag: Ligningsloven § 16E med lovforarbejde og beskatning.

5. Kontakt SkatteInform

Vi giver kvalificerede svar på dine skattespørgsmål. Hvis I er interesserede, står vi gerne til rådighed med assistance efter nærmere aftale.

Ring til os på telefon 33 32 10 10

Send en e-mail på info@skatteinform.dk

eller besøg os på www.skatteinform.dk

 

SkatteInform Statsautoriserede revisorer

Vester Voldgade 9, 2. th.

1552 København V

 

Vi påtager os ikke ansvar for dispositioner, der måtte træffes på baggrund af dette nyhedsbrev uden forudgående individuel rådgivning. Ligeledes påtager vi os intet ansvar for eventuelle fejl og mangler.