Opsigelse af Danmarks dobbeltbeskatningsoverenskomster med Frankrig og Spanien

 

 

Danmarks dobbeltbeskatningsoverenskomster med Frankrig og Spanien er blevet opsagt med virkning fra 1. januar 2009. Der er indført overgangsregler, der medfører, at visse personer bevarer deres nuværende skattemæssige status efter opsigelserne.

 

 

1. Opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomsterne

 

Danmark har ønsket en genforhandling af dobbeltbeskatningsoverenskomsterne med Frankrig og Spanien for at sikre, at privattegnede pensioner, hvor indbetalingen har givet skattefradrag i Danmark, også udløser dansk beskatning ved udbetaling. Forhandlinger om ændring af de to overenskomster har ikke givet tilstrækkeligt gunstige resultater. Skatteministeren har derfor opsagt overenskomsterne med henholdsvis Frankrig og Spanien.

 

 

2. Skattemæssige virkninger af opsigelserne

 

Når opsigelserne af dobbeltbeskatningsoverenskomsterne får virkning den 1. januar 2009, er Danmark ikke længere afskåret fra eller begrænset i muligheden for at beskatte indtægter hidrørende fra Danmark, der modtages af personer eller virksomheder, der er hjemmehørende i Frankrig eller Spanien. Indkomsten fra Danmark vil kunne beskattes fuldt ud efter danske regler, og en eventuel dobbeltbeskatning vil kun kunne lempes efter interne nationale regler. Ligeledes kan Danmark fuldt ud beskatte indkomst fra Frankrig og Spanien, som modtages af personer hjemmehørende i Danmark. En eventuel dobbeltbeskatning vil kun kunne lempes efter interne nationale regler.

 

Opsigelsen af overenskomsten med Frankrig har desuden den virkning, at personer hjemmehørende i Danmark med feriebolig i Frankrig fra den 1. januar 2009 skal betale dansk ejendomsværdiskat af fransk ejendom, dog med mulighed for lempelse for dobbeltbeskatning efter ejendomsværdibeskatningsloven.

 

 

3. Overgangsregler for pensionister i Frankrig og Spanien

 

Personer, som allerede bor i Frankrig eller Spanien og modtager dansk pension eller efterløn, vil dog ikke nødvendigvis blive berørt af opsigelserne, idet der er indført nogle overgangsregler for at undgå dette.

 

Overgangsreglerne gælder for personer (og deres ægtefæller), der den 28. november 2007 var hjemmehørende i Frankrig eller Spanien, og som senest den 31. januar 2008 var begyndt at modtage dansk pension eller efterløn, som i henhold til de opsagte dobbeltbeskatningsoverenskomster hidtil kun har kunnet beskattes i henholdsvis Frankrig eller Spanien.

 

Overgangsreglerne medfører, at disse personer ikke skal betale skat til Danmark af udbetalinger af pension eller efterløn, så længe de forbliver boende i Frankrig henholdsvis Spanien. Skattefritagelsen gælder også for andre pensioner, som de pågældende personer senere modtager, og som efter de opsagte dobbeltbeskatningsaftaler kun kunne beskattes henholdsvis i Frankrig eller Spanien. For tjenestemandspensioner gælder, at der indrømmes et nedslag i den danske skat svarende til den i Frankrig betalte skat.

 

 

4. Overgangsregler vedrørende ejendomsværdibeskatning af ferieboliger i Frankrig

 

Det er ligeledes indført overgangsregler vedrørende dansk ejendomsværdibeskatning for personer, der er hjemmehørende i Danmark og ejer feriebolig i Frankrig, som var anskaffet senest den 28. november 2007. Disse personer fritages for dansk ejendomsværdibeskatning af de nævnte ejendomme i Frankrig.

 

 

5. Ikrafttræden

Opsigelsen af Danmarks dobbeltbeskatningsoverenskomster med henholdsvis Frankrig og Spanien får virkning fra 1. januar 2009.

 

 

6. Kontakt SkatteInform

 

Få kvalificerede svar på dine skattespørgsmål.

 

 

Uanset om du har et mindre skattespørgsmål eller ønsker en vurdering af en større skattesag, står vores jurister og statsautoriserede revisorer til rådighed med kvalificeret rådgivning.

 

 

Ring til os på telefon 33 32 10 10

Send en e-mail på info@skatteinform.dk

eller besøg os på www.skatteinform.dk

 

 

SkatteInform

Statsautoriserede revisorer

Vester Voldgade 9, 2. th.

1552 København V

 

 

Kilde: Lov nr. 85 af 20. februar 2008 med tilhørende forarbejder samt SKM2008.530.SKAT

Vi påtager os ikke ansvar for dispositioner, der måtte træffes på baggrund af dette nyhedsbrev uden forudgående individuel rådgivning