Et overblik over ansættelsesfristerne for SKAT og den skattepligtige

Ansættelsesfristreglerne i Skatteforvaltningsloven skal sikre, at der skabes retsafklaring for skatteyder, således at der skabes sikkerhed for, hvad der skal betales i skatter, moms og afgifter, uden der kan ske forhøjelser flere år tilbage i tiden. Nedenstående må ikke anses for udtømmende, men giver blot et overblik.

 

De almindelige ansættelsesfristregler

 

Ansættelsesfristreglerne i Skatteforvaltningsloven skal sikre, at der skabes retsafklaring for skatteyder, således at der skabes sikkerhed for, hvad der skal betales i skatter, moms og afgifter, uden der kan ske forhøjelser flere år tilbage i tiden. Nedenstående må ikke anses for udtømmende, men giver blot et overblik.

 

3-årsreglen

SKAT kan normalt ikke varsle en korrektion af selvangivelsen længere end 3 år tilbage i tiden, dvs. senest 1. maj i det 4. indkomstår. Ligeledes kan skatteyder under normale omstændigheder heller ikke genoptage sin selvangivelse efter denne frist.

 

5-årsfristen

Der er dog visse situationer hvor SKAT alligevel har mulighed for at ændre en skatteansættelse længere tid tilbage. Hvis man har kontrollerede transaktioner efter Skattekontrolloven § 3 B, det kan eksempelvis være imellem sit eget hovedaktionærselskab eller selskaber man indirekte har fuld kontrol over. I disse situationer kan SKAT foretage ændringer til selvangivelsen indtil det 6. indkomstår efter indkomstårets udløb.

Hvis selskabet har været omfattet af en aktieombytning, spaltning eller fusion kan SKAT ligeledes varsle ændringer tilbage til udløbet af det 6. indkomstår.

 

Balancepostreglen

Herudover findes en ”balancepostregel”, der bevirker at man ikke kan ændre en balancepost primo, hvis man ikke også ændrer den det foregående års ultimo. Denne regel har SKAT tolket meget indskrænket til kun at dække varelagre, hensættelser og igangværende arbejder. Landsskatteretten har stadfæstet i 2 afgørelser, at reglen ikke gælder for lagerbeskattede værdipapirer og finansielle kontrakter. Der verserer pt. skattesager imod denne praksis. Denne regel skulle efter hensigten forhindre dobbeltbeskatning og dobbeltfradrag.      

     

Særlig kort ligningsfrist

Hvis en skatteyder har enkle økonomiske forhold så kan SKAT kun varsle en ændring af borgerens selvangivelse til og med 30, juni i det andet år efter indkomstårets udløb. Der foreligger særlige regler om, hvornår man er omfattet af enkle økonomiske forhold.

 

De ekstraordinære ansættelsesfristregler

Nedenstående regler gælder ud over de almindelige ansættelsesfrister beskrevet ovenover. For at komme ind under disse kræver det nogen yderligere betingelser er opfyldt, som vi ikke vil gennemgå her. Krav afledt af ekstraordinær ansættelse forældes efter 10 år.

 

Der findes en lille fristregel, hvor skatteyder eller SKAT kan ændre en skatteansættelse 6 måneder efter man er kommet til kundskab om forhold, der påvirker selvangivelsen. Dog skal man kunne begrunde, hvorfor man fraviger reglerne i de almindelige fristregler. Hvornår man er kommet til kundskab om forholdet, som eventuelt berettiger til anvendelse af 6 måneders fristen afhænger af en konkret vurdering.

 

Forglemmelse berettiger ikke til anvendelse af 6 måneders reglen. Hvis skatteyder har glemt at selvangive et fradrag, så kan skatteyder ikke få genoptagelse ud over de ordinære fristregler.

Afgørelser fra udenlandske skattemyndigheder, hvor SKAT er enig kan også påvirke ændringer i ansættelsesfristen udover de ordinære frister.

 

Fortsæt eller grov uagtsomhed

SKAT kan varsle ændringer længere tilbage i visse situationer. Eksempelvis hvis skatteyder eller nogen på dennes vegne har begået forsætlig eller grov uagtsomhed.

 

Særlige omstændigheder

Derudover findes en oprydningsregel om, at man kan genoptage sin selvangivelse længere tilbage under helt særlige omstændigheder. Det er dog meget svært at komme ind under denne regel og reglen tolkes meget snævert. Vi har ført skattesager som vi har vundet på baggrund af denne regel.

 

Gode Råd

Hvis SKAT anser skatteyder for at have udeladt indtægter, så vil de ofte anse dette som grov uagtsomhed. Hvis Skatteyder derimod ikke har selvangivet et fradrag, som skatteyder ikke har været bekendt med, så vil SKAT ofte anse dette som et glemt fradrag. Vi anbefaler derfor, at der søges assistance med til udfyldelse og indberetning af selvangivelsen, så du undgår at blive ramt af disse regler. Skulle SKAT genoptage en gammel selvangivelse, så bør det undersøges om retsgrundlaget for genoptagelsen er tilstede.

 

Kontakt SkatteInform

Vi giver kvalificerede svar på dine skattespørgsmål. Hvis I er interesserede i assistance med opgørelse af den skattepligtige indkomst, står vi gerne til rådighed mod honorar efter nærmere aftale.

 

Ring til os på telefon 33 32 10 10

Send en e-mail på info@skatteinform.dk

eller besøg os på www.skatteinform.dk  

 

SkatteInform Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Frederiksborggade 54 1. tv

1360 København K

 

 

Vi påtager os ikke ansvar for dispositioner, der måtte træffes på baggrund af dette nyhedsbrev uden forudgående individuel rådgivning. Ligeledes påtager vi os intet ansvar for eventuelle fejl og mangler.</p