Vis indhold i printervenligt vindue.

Forfattere og kunstnere kan nu udligne svingende indkomster over årene

Kunstnere, der er selvstændigt erhvervsdrivende, har efter de gældende regler mulighed for at udligne svingende indkomster efter de gældende regler i virksomheds­skatteloven. De kan således enten lade sig beskatte efter virksomheds­skatteordningen eller kapitalafkastordningen.

Folketinget har ved lov nr. 1062 af 17. december 2002 givet mulighed for forfattere og kunstnere, der hverken er selvstændigt erhvervsdrivende eller lønmodtagere, at udligne indkomsten over indkomstårene.

Denne tredje gruppe kaldes ofte honorarmodtagere. Reglen er indsat i virksomhedsskattelovens § 22 D.

Hovedlinjerne i ordningen er som følger:

  • Der kan med fradragsret foretages henlæggelse af indkomst fra den kunstneriske aktivitet.
  • Den skattepligtige må ikke være selvstændig erhvervs­drivende.
  • Der kan henlægges indkomst, i det omfang den overstiger 150.000 kr. (2003-niveau).
  • Henlagte beløb skal efter fradrag af den betalte udlignings­skat på 30% indsættes på en særlig udligningskonto i et pengeinstitut.
  • Der skal henlægges mindst 5.000 kr., og der kan højst henlægges 500.000 kr. (2003-niveau). Begge beløb opgøres før ud­ligningsskat på 30%.
  • På en udligningskonto kan maksimalt indestå 500.000 kr. (2003-niveau) i indskud. Beløbet opgøres før ud­ligningsskat på 30%.
  • Et henlagt beløb skal hæves senest 10 år efter, at beløbet er indskudt.
  • Når beløbet hæves, medregnes det hævede beløb, inklusive den foreløbige skat på 30%, i indkomstgrundlaget.
  • En betalt foreløbig skat indgår i den endelige beregning af skatten, ved at den modregnes i slutskatten.

Ikrafttræden

Loven har virkning for indkomståret 2003 og fremefter.

Vores vurdering

Loven har betydning for de kunstnere og forfattere, der i enkelte år har ekstraordinære indkomster i form af legater eller salg af kunstværker.

Hvid indkomsten i andre indkomstår er lav, er der således mulighed for at spare eller udskyde topskatten.

Dog ses der ikke at være reale grunde til at begrænse indestående på konjunkturudligningskontoen til 500.000 kr.

© Copyright 2005 - 2013 SkatteInform skatterådgivning. Et team af statsautoriserede revisorer og jurister med speciale i skat.